Прилагането на Закон за управлението на етажната собственост (ЗУЕС) – предложения за промени от БГФМА (Българска Асоциация за Фасилити Мениджмънт)

Прилагането на Закон за управлението на етажната собственост (ЗУЕС) – предложения за промени от БГФМА (Българска Асоциация за Фасилити Мениджмънт)

„Приетият през 2009 година ЗУЕС беше дългоочакван акт. За първи път в страната се уреждат със закон обществените отношения, свързани с управлението на сгради в режим на  етажна собственост, правата и задълженията  на собствениците, ползвателите и  обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях. Обстоятелството,  че повече от 60% от населението в страната обитава […]