fl. 1 office 3

26 Antim I Str.

Прилагането на Закон за управлението на етажната собственост (ЗУЕС) – предложения за промени от БГФМА (Българска Асоциация за Фасилити Мениджмънт)

Прилагането на Закон за управлението на етажната собственост (ЗУЕС) – предложения за промени от БГФМА (Българска Асоциация за Фасилити Мениджмънт)

„Приетият през 2009 година ЗУЕС беше дългоочакван акт. За първи път в страната се уреждат със закон обществените отношения, свързани с управлението на сгради в режим на  етажна собственост, правата и задълженията  на собствениците, ползвателите и  обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях. Обстоятелството,  че повече от 60% от населението в страната обитава жилищни сгради в режим етажна собственост и значимия брой на сгради със смесено предназначение също  така управлявани в режим на етажна собственост дават представа за мащаба и социалната значимост на темата.

Практическото прилагане на закона показва във времето дефекти и наложи неколкократно съдържанието му да бъде променяно. Оценяваме, че промените са, като цяло в положителна  насока, но са силно недостатъчни. Продължаваме ежедневно да се сблъскваме с редица проблеми, които не са решени нормативно, а и в закона има текстове, които са неработещи, макар че са много необходими. Като цяло, практиката показва, че ЗУЕС не успява ефективно да регулира отношенията в етажната собственост.

В тази връзка, след допитване до нашите членове и провеждане на вътрешна дискусия, БГФМА предлага няколко тематично обособени групи от принципни въпроси за евентуални промени в ЗУЕС, както следва:

  1. Прецизиране на правата и задълженията на собственици и ползватели в сгради в режим на етажна собственост
  2. Създаване на по-ясни правила за общежитие в сградите в режим на етажна собственост и по-добре работещи механизми за контрол и санкции;
  3. Засилване ролята и функциите на професионалното управление на сгради в режим етажна собственост;
  4. Въвеждане на изисквания и форми на контрол за лицата (физически и юридически), които предоставят услугите на професионално управление на етажните собствености;
  5. Засилване ролята на публичните власти в прилагането на ЗУЕС

Надяваме се, нашите аргументи да послужат като основа за дискусия на проблемите и изразяваме нашата готовност да участваме активно, на експертно ниво в нея, като дадем конкретни предложения за промени в ЗУЕС.“

За повече информация кликнете тук

Related posts

Шумът на парите – юбилейното десето издание на най-големия икономически форум в България

На  16 и 17 април в зала 6 на НДК се проведе юбилейното...

Още

Как се променя офис пазара в София?

Модерни, гъвĸaви, paциoнaлни офиси – са малка част от...

Още

МРРБ ще изработи нови правила за по – качествена поддръжка на сградния фонд

Министерството на регионалното развитие и...

Още